Sanitační látka ADC 5000 1KG

199 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
23.2.2024

Slabě alkalický sanitační prostředek s přídavkem EDTA slouží k čištění pivního potrubí. Sanitační látka je vhodná pro CIP stanice, sanitaci nápojových cest a mytí lahví. Prostředek působí dobře i za studena. Při použití dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad
 • Vhodný pro CIP stanice a sanitaci nápojových cest.
 • Působí velmi dobře i za studena
 • Po použití nutné opláchnutí pitnou vodou
 • Složení: Hydroxid sodný >30%, EDTA, organické kyseliny, pomocné látky
 • Fyzikálně chemické vlastnosti:
  • Hustota cca. 1,32 g/cm3
  • Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20°C)
  • Barva: Hnědá
  • Kapalina
 • Aplikace: 
  • Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 - 85°C.
  • Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.
   Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15°C až + 25°C.
 • Bezpečnostní opatření:
  • Signální slovo: Nebezpečí
   H-věty: 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
   P věty:
   P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
   P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.
   P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
   P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
   P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
   P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Balení: 1x plastová nádoba 1 KG
 • Hmotnost: 1,1 Kg

Doplňkové parametry

Kategorie: Sanitace
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: